headerphoto

Περιεχόμενα

1.
 
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3 Πηγές Χρηματοδότησης
1.4 Παρακρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ
 2. Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης
 
2.1 Επιτροπή Διαχείρισης και Διοίκησης
2.2 Γραμματεία
2.3 Οργάνωση της Γραμματείας
3. Κατηγορίες Έργων
 
3.1 Έργα με βάση τη Χρηματοδότηση
3.2 Έργα με βάση τη φύση τους
4. Διαδικασία σύνταξης, υποβολής, και αξιολόγησης για τη χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ ερευνητικών έργων και άλλων δραστηριοτήτων
 
4.1 Γενικά
4.2 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων
4.3 Αξιολόγηση, Επιλογή και Χρηματοδότηση Έργων
4.4 Παρακολούθηση, Έλεγχος προόδου και ολοκλήρωση έργων
5. Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης έργων και άλλων δραστηριοτήτων
 
5.1 Υποβολή πρότασης
5.2 Έναρξη Έργων
5.3 Σύνταξη προϋπολογισμού δαπανών
5.4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
5.5 Απασχόληση προσωπικού
5.6 Προμήθειες υλικών ή οργάνων και εκτελέσεις εργασιών
5.7 Μετακινήσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού
5.8 Παρακολούθηση, Έλεγχος προόδου και ολοκλήρωση έργων
6. Αρμοδιότητες – Ευθύνες των Επιστημονικά Υπεύθυνων των Εργων
7. Διάδοση των Αποτελεσμάτων των Ερευνών
8. Ειδικές Διατάξεις
Παράρτημα Α (Πίνακας Επιλέξιμων Δαπανών)
Παράρτημα Β (Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96)
Παράρτημα Γ- (Παροχή Υπηρεσιών, Κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηρίων του ΤΕΙ Κρήτης για παροχή υπηρεσιών)
 

4.1 Γενικά

Τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και μελετών από τους πόρους του ΕΛΚΕ μπορούν να ζητήσουν:
 • Το ίδιο το Τ.Ε.Ι. ή τα συλλογικά του όργανα.
 • Οι Σχολές και τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. ή τα συλλογικά τους όργανα.
 • Ομάδες ή μεμονωμένοι ερευνητές, μέλη του Τ.Ε.Ι., με ή χωρίς τη συμμετοχή φοιτητών.
 • Η Επιτροπή Ερευνών
 • Μικτές ομάδες ερευνητών αποτελούμενες από μέλη του Τ.Ε.Ι., από ερευνητές μέλη άλλων ΑΕΙ, λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της χώρας ή της αλλοδαπής με ή χωρίς τη συμμετοχή φοιτητών.
Η χρηματοδότηση έρευνας γίνεται μετά από προκήρυξη, η οποία συντάσσεται από την ΕΕ και ανακοινώνεται, μέσω των Τμημάτων, σε όλο το επιστημονικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι.. Η Επιτροπή Ερευνών, ανάλογα με το διαθέσιμο συνολικό ποσό χρηματοδότησης, καθορίζει κάθε φορά το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού για τις προτάσεις ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, καθώς και το σύνολο των κανόνων των επιλέξιμων δαπανών.

4.2 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις έργων για έγκριση και χρηματοδότηση από τους πόρους του ΕΛΚΕ, υποβάλλονται στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στην προκήρυξη, και πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. Σύμφωνη γνώμη του τμήματος στο οποίο ανήκει ο ΕΥ για την υποβολή της πρότασης
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ ότι το πρόγραμμα δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν χρηματοδοτείται από άλλη πηγή.
 Ο υποβάλλων την πρόταση οφείλει:
 • να συντάξει την πρόταση σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης,
 • να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και τα σχετικά έντυπα της ΕΕ,
 • να εξασφαλίσει τη συνέπεια στις υποχρεώσεις του έργου, δηλαδή την τήρηση των χρονικών περιορισμών και την απόδοση του οικονομικού και επιστημονικού απολογισμού στις προβλεπόμενες φάσεις,
 • να περιγράψει τους στόχους του έργου αναφέροντας:
  • Τους σκοπούς της έρευνας (άμεσοι και έμμεσοι στόχοι βραχυπρόθεσμοι - μακροπρόθεσμοι),
  • Τη συμβολή των αποτελεσμάτων της,
 • να αναφέρει τη σχετική βιβλιογραφία,
 • να περιγράψει τη μεθοδολογία έρευνας, το χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα απαραίτητα μέσα και τα σχετικά παραδοτέα.
 • Να συμπληρώσει ονομαστική κατάσταση των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα.
 • Να συνυποβάλλει σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας (προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις, σχετική εμπειρία με το πρόγραμμα, και συναφείς έρευνες τους).

4.3 Αξιολόγηση, Επιλογή και Χρηματοδότηση Έργων

Μετά την υποβολή των προτάσεων, η Επιτροπή Ερευνών προχωρεί στην εύρεση των κατάλληλων κριτών για κάθε έργο, συναφούς αντικειμένου, οι οποίοι μπορούν να προταθούν και από τον υποβάλλοντα την πρόταση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συνεργαστεί την τελευταία τριετία Οι κριτές είναι τρεις (3), Έλληνες ή αλλοδαποί, επιστήμονες αναγνωρισμένοι στο πεδίο τους. Μέλη της Επιτροπής Ερευνών δεν μπορούν να ορισθούν κριτές. Οι κριτές προχωρούν στην αξιολόγηση των προτάσεων όταν:

 • Διαπιστώνεται ότι όντως πρόκειται περί προγράμματος έρευνας ή επιμόρφωσης.
 • Τεκμηριώνεται η δυνατότητα εκπόνησης του προγράμματος.
 • Η πρόταση έχει την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων, του Συμβουλίου του Τμήματος ή της Σχολής ή γενικότερα του Ιδρύματος στο οποίο πρόκειται να γίνει η έρευνα, κατά προτεραιότητα και κατά περίπτωση που αφορά αποκλειστικά το τυπικό μέρος της ενημέρωσης και γνωστοποίησης των χώρων / εργαστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό.
 
Εφόσον ικανοποιούνται τα παραπάνω, οι κριτές αξιολογούν το προτεινόμενο έργο συμπληρώνοντας το Φύλλο Αξιολόγησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 
 1. ΙΔΕΑ (Πρωτοτυπία και θεμελίωση)
 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ
 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Καταλληλότητα και ποιότητα, εφικτότητα προγραμματισμού και χρονοδιαγράμματος, συμφωνία παραδοτέων με αιτούμενη χρηματοδότηση)
 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Ηγεσία, ικανότητα, πείρα, συνέπεια, σύνθεση - επάρκεια).
 5. ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (Οργανωτική υποστήριξη, διαθέσιμα μέσα, επιστημονικό περιβάλλον)
 
Για κάθε ένα από τα πέντε αυτά κριτήρια, οι κριτές καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τις αιτιολογήσουν. Εάν θέλουν, επιπλέον, να χαρακτηρίσουν επιγραμματικά την ποιότητα της προτάσεως ως προς τα παραπάνω κριτήρια, χρησιμοποιούν την κλίμακα:
 
«άριστο - καλό - μέτριο - όχι ικανοποιητικό – απαράδεκτο»
 
Παράλληλα οι κριτές καλούνται να σχολιάσουν πόσο συνεπής είναι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός προς το αντικείμενο του έργου, τόσο στο σύνολό του, όσο και ως προς κάθε προτεινόμενη κατηγορία δαπανών.
Στο τέλος των σχολίων τους οι κριτές μπορούν, αν θέλουν, να προβούν σε εισήγηση ως προς την αποδοχή ή απόρριψη της προτάσεως όπως παρακάτω:
 
α.   Γίνεται δεκτό όπως είναι.
β.   Γίνεται δεκτό με συγκεκριμένες τροποποιήσεις.
γ.   Απορρίπτεται.
 
Η εισήγηση αυτή θα απευθύνεται αποκλειστικά προς την Επιτροπή Ερευνών και όχι προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Οι γνωματεύσεις των κριτών τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ερευνών, η οποία και τελικά αποφασίζει σύμφωνα με τα παραπάνω για την αποδοχή ή όχι της πρότασης του ερευνητικού έργου
Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών γίνεται αμέσως γνωστή στον ΕΥ του προτεινόμενου έργου μέσω της Γραμματείας.

4.4 Παρακολούθηση, Έλεγχος προόδου και ολοκλήρωση έργων

Για κάθε έργο, που εγκρίνεται για χρηματοδότηση από πόρους του ΕΛΚΕ, συντάσσεται σχετική αναλυτική σύμβαση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΕΕ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος προόδου των έργων γίνεται από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση.
Οι προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό δαπάνες του ερευνητικού έργου, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΑ/679/96 Απόφασης Υπουργών και με τις διαδικασίες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (5.2,5.3,5.4,5.5 και 5.6). Τροποποιήσεις σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό ή το χρονοδιάγραμμα του έργου γίνονται μόνο μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ΕΥ του έργου και έγκριση της ΕΕ.
Ο ΕΥ ανά έτος, κατά την κρίση της Επιτροπής, υποβάλλει στην ΕΕ έκθεση προόδου για το έργο που εκτελέστηκε, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η εκτίμηση της πορείας του έργου σε σχέση με τα οικονομικά και χρονικά όρια.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ΕΥ υποβάλλει στην ΕΕ τελική έκθεση με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου και τον οικονομικό απολογισμό