headerphoto

Περιεχόμενα

1.
 
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3 Πηγές Χρηματοδότησης
1.4 Παρακρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ
 2. Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης
 
2.1 Επιτροπή Διαχείρισης και Διοίκησης
2.2 Γραμματεία
2.3 Οργάνωση της Γραμματείας
3. Κατηγορίες Έργων
 
3.1 Έργα με βάση τη Χρηματοδότηση
3.2 Έργα με βάση τη φύση τους
4. Διαδικασία σύνταξης, υποβολής, και αξιολόγησης για τη χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ ερευνητικών έργων και άλλων δραστηριοτήτων
 
4.1 Γενικά
4.2 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων
4.3 Αξιολόγηση, Επιλογή και Χρηματοδότηση Έργων
4.4 Παρακολούθηση, Έλεγχος προόδου και ολοκλήρωση έργων
5. Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης έργων και άλλων δραστηριοτήτων
 
5.1 Υποβολή πρότασης
5.2 Έναρξη Έργων
5.3 Σύνταξη προϋπολογισμού δαπανών
5.4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
5.5 Απασχόληση προσωπικού
5.6 Προμήθειες υλικών ή οργάνων και εκτελέσεις εργασιών
5.7 Μετακινήσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού
5.8 Παρακολούθηση, Έλεγχος προόδου και ολοκλήρωση έργων
6. Αρμοδιότητες – Ευθύνες των Επιστημονικά Υπεύθυνων των Εργων
7. Διάδοση των Αποτελεσμάτων των Ερευνών
8. Ειδικές Διατάξεις
Παράρτημα Α (Πίνακας Επιλέξιμων Δαπανών)
Παράρτημα Β (Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96)
Παράρτημα Γ- (Παροχή Υπηρεσιών, Κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηρίων του ΤΕΙ Κρήτης για παροχή υπηρεσιών)
 

8. Ειδικές Διατάξεις

 1. Ο ΕΛΚΕ, χορηγεί βεβαιώσεις στους χρηματοδότες σχετικά με τα ποσά των χρημάτων που κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για φορολογικές ή άλλες απαλλαγές.
 2. Κάθε ερευνητικό έργο έχει έναν Επιστημονικά Υπεύθυνο εκτός εάν το έργο προβλέπει διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης του ΕΥ για ορισμένο χρόνο, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο και επιπλέον επιτρέπεται από το φορέα χρηματοδότησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται από τον ΕΥ του έργου και εγκρίνεται από την ΕΕ.
 3. Ο ΕΥ της ερευνητικής ομάδας δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα ως υπεύθυνος σε περισσότερα από δύο ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή Ερευνών.
 4. Η ερευνητική ομάδα κάθε έργου συγκροτείται από τον ΕΥ. Ο ΕΥ, πριν απευθυνθεί σε τρίτους για τη στελέχωσή της, επιδιώκει να περιλάβει προσωπικό του Τ.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές του έργου και δεν παρεμποδίζεται το κυρίως έργο τους.
 5. Σε περίπτωση τροποποίηση της σύνθεσης των μελών της ερευνητικής ομάδας που προβλέπονται ονομαστικά στην αρχική πρόταση του έργου, απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΥ και έγκριση της ΕΕ ή/και του Φορέα Χρηματοδότησης (αν υπάρχει τέτοιου είδους συμβατική υποχρέωση).
 6. Η Γραμματεία του ΕΛΚΕ τηρεί βιβλίο υλικού, όπου καταγράφονται όλα τα μη αναλώσιμα υλικά και όργανα, η προμήθεια των οποίων γίνεται για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων, ή μελετών, εφόσον αυτά προβλέπονται στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου και της μελέτης.
 7. Δαπάνες για μη αναλώσιμα υλικά, η προμήθεια των οποίων γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω, βαρύνουν τον ΕΥ του έργου.
 8. Τα επιστημονικά όργανα - είδη και υλικά μετά την περάτωση του έργου περιέρχονται αυτοδίκαια στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, χρησιμοποιούνται από το αντίστοιχο Εργαστήριο, στις εγκαταστάσεις του οποίου έχει εκτελεστεί το έργο, και κατ' επέκταση από το Τμήμα, όπου ανήκει το Εργαστήριο και βρίσκονται στη διάθεση και άμεση επίβλεψη της Επιτροπής. Επιστημονικά όργανα, η επιστροφή των οποίων αποτελεί συμβατικό όρο της υπογραφείσης σύμβασης, επιστρέφονται στο χρηματοδότη, όταν ζητηθούν, με μέριμνα και ευθύνη του.
 9. Στη Γραμματεία του Λογαριασμού δίνεται όλη η διακριτική ευχέρεια του ελέγχου των δαπανών - προμηθειών υλικών και οργάνων, καθώς και των λοιπών παραστατικών στοιχείων των διαφόρων δαπανών, προκειμένου να αποφεύγεται, κατά το διαχειριστικό έλεγχο, η ακύρωση τους από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.
 10. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης κάθε έτους διενεργείται από ορκωτούς λογιστές. Η έκθεση των ορκωτών λογιστών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Γενική Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης και στους αντίστοιχους φορείς που χρηματοδότησαν τα ερευνητικά έργα.
 11. Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό ή για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του Οδηγού, εφόσον τα θέματα αυτά δεν ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.
 12. Η οποιαδήποτε ταμιακή διευκόλυνση (από τα διαθέσιμα του Λογαριασμού) θα είναι δυνατή μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών προβλημάτων σε έργα που έχουν γίνει ήδη αποδεκτά από την Επιτροπή. Τα σχετικά αιτήματα των ΕΥ θα αντιμετωπίζονται από την Επιτροπή κατά περίπτωση.
 13. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ΕΛΚΕ όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογιστικά βιβλία και αρχεία περιέρχονται στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
 14. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ερευνών. Ο Οδηγός και κάθε τροποποίησή του κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Οικονομικών.
 15. Η ισχύς του παρόντος οδηγού αρχίζει από την έγκρισή του από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.