headerphoto

Κανονισμοί

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διέπεται από τις διατάξεις της τελευταίας υπουργικής απόφασης με αριθμό ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826/10.9.1996 η οποία αναφέρεται στη «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας».
 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ / Αρ. Φύλλου 826 / 10 Σεπτεμβρίου 1996
 
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
 
Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96
Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρε­σιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας».
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 50 «Ειδικός λογαριασμός του ΥΠΕΠΘ για την αξιο­ποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 2 περίπτωση β' του Ν.1538/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνη­τικά όργανα (ΦΕΚ Α137).
 3. Την απόφαση Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαρια­σμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετι­κών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαι­δευτικά Ιδρύματα της Χώρας».
 4. Την οδηγία 92/50 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 ια τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δη­μοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (Αριθμός L209/1 24.7.92 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και την οδηγία 89 665/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά τις νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυ­γής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προ­μηθειών και δημοσίων έργων (Αριθμός L395/33 30.12.89 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
 5. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ­τής δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολο­γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την απόφαση με αριθμό Β1/819, ως εξής:

 
Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού­-Σκοπός
 
 1. Συνίσταται σε καθένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της χώρας Ειδικός Λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαί­δευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παρο­χής σχετικών υπηρεσιών, ο οποίος αναφέρεται παρακάτω ως «Λογαριασμός».
 2. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχεί­ρίση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητι­κών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών κα­θώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνι­κών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέ­λεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετι­κών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παρα­γωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και με τη συνεργασία άλλων ει­δικών επιστημόνων.
 
Άρθρο 2
Πόροι του Λογαριασμού
 
 1. Πόροι του Λογαριασμού είναι:
  α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογι­σμό του Κράτους, εντός του ύψους της Κρατικής Επιχορήγησης.
  β) Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν­δύσεων που διατίθενται είτε μέσω των εκάστοτε προ­γραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  γ) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχει­ρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
  δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Λογαρια­σμού.
  ε) Κάθε είδους δάνεια.
  στ) 'Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα.
 2.  Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν (α) το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τα κονδύλια που διαθέτουν και (β) το χρόνο στον οποίον θα αναλωθούν τα κονδύλια.
 
Άρθρο 3
Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασμού
 
 1. Η Διοίκηση και διαχείριση του Λογαριασμού πραγμα­τοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η Διοίκηση των ΑΕΙ και των ΤΕΙ παρακολουθεί και ελέγχει, με βάση τις διαδι­κασίες που προβλέπει ο Οδηγός χρηματοδότησης του άρ­θρου 9 κατωτέρω, τη λειτουργία και τα πεπραγμένα του Ειδικού Λογαριασμού.
 2. Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του Λογαρια­σμού είναι:
α) Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών.
β) Η Γραμματεία του Λογαριασμού.
 
Άρθρο 4
Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
 
 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, καλουμένη εφεξής «Η Επιτροπή» συγκεκριμένα σε κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. ή του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα. Η επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ και πλέον έναν από τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο ή έναν από τους Αντιπροέδρους του ΤΕΙ που ορίζεται από το Συμ­βούλιο του ΤΕΙ αντίστοιχα. Αν οι αντιπρόεδροι δεν ικανο­ποιούν τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΤΕΙ. Κάθε εκ­πρόσωπος Τμήματος ΑΕΙ ορίζεται μαζί με τον αναπλη­ρωτή του από Γ.Σ. του Τμήματος, η οποία συγκροτείται στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 12 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 2083/92 ειδική σύνθεσή της. Για τα ΤΕΙ ο εκπρόσωπος ορίζεται σε ανάλογη εφαρ­μογή του άρθρου 12 παράγρ. 8 του Ν. 1404/83 που αφορά το Ε.Π. και με διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 7 της Υ.Α. Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/27.3.84 τ.Β'). Μετά τον ορισμό των εκπροσωπουμένων των τμημά­των, το πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ ή το Συμβούλιο του­ ΤΕΙ εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Επι­τροπής του Ειδικού Λογαριασμού.
 2.  Προκειμένου για ΑΕΙ, τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ τα οποία κατά προτεραιότητα θα ανή­κουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Προκειμένου για ΤΕΙ τα μέλη της Επιτροπής εί­ναι μέλη Ε.Π. τα οποία κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Και στις δύο περι­πτώσεις τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν εκτετα­μένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνε­ται, από δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους, βιβλία και μο­νογραφίες και από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήματα, σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων.
 3. Ειδικά για τα ΑΕΙ τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα 3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον 4 επιστημονικές εργα­σίες.
 4.  Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
 5.  Τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της που είναι Αντιπρύτανης ΑΕΙ Αντιπρόεδρος ΤΕΙ. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των νέων μελών ο Αντιπρόεδρος της Επιτρο­πής.
 6. Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, μπορεί να συγκροτείται ειδικό επταμελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και από πέ­ντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της. Σε περίπτωση που τα μέλη της Επιτροπής είναι έξι ή επτά, η συγκρότηση ή μη του παραπάνω ειδικού επταμελούς οργάνου αποφασίζεται από την Επιτροπή η οποία και το εκλέγει κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Ο ορισμός των πέντε μελών έχει προσωπικό χα­ρακτήρα και δεν μεταφέρεται στους αναπληρωματικούς τους.
 7. Στο ειδικό αυτό επταμελές όργανο, εφόσον έχει συ­γκροτηθεί, μπορεί να μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες (γ) έως (ια) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
 8.  Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να μετέχουν σ' όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αλλά χωρίς ψήφο εφόσον παρίσταται και το αντίστοιχο τακτικό μέλος.
 9.  Η επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες

α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή στη Συνέλευση του ΤΕΙ, αντίστοιχα, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος.

β. Επικουρεί την Πρυτανεία του ΑΕΙ ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ καθώς και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων των ΑΕΙ ή ΤΕΙ που χρηματοδοτού­νται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογα­ριασμού.

γ. Προτείνει στη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή στη Συνέλευση του ΤΕΙ, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρό­πους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρω­μής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γε­νικά των αναλαμβανομένων στα πλαίσια της παρούσας και των γενικών διατάξεων έργων.

δ. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογι­κών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από το Λο­γαριασμό με τη συνεργασία των σχολών, τμημάτων και το­μέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 9 της απόφασης αυτής.

ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋ­πολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη του ΑΕΙ ή τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, τη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή τη Συ­νέλευση του ΤΕΙ, τα Υπουρyεία Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδια­φερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.

στ. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και τον κανονισμό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού, κατασκευές κτλ) και τις αμοιβές των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ' αυτά. Ο κανονι­σμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή τη Συ­νέλευση του ΤΕΙ και αποτελεί μέρος του Οδηγού Χρημα­τοδότησης άρθρο 9 της παρούσης.

ζ. Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδι­κασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό χρηματοδότη­σης.

η. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

θ. Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξα­σφάλιση χρηματικών πόρων.

ι. Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοι­νότητας του ΑΕΙ και ΤΕΙ σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της.

ια. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνη με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος του ΑΕΙ ή η Συνέλευση του ΤΕΙ, στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης.

ιβ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας.

ιγ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον προϊστάμενό της.

ιδ. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματο­δοτούμενων μέσω του Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων.

 
Άρθρο 5
Λειτουργία της Επιτροπής
 
 1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το 1/3 των μελών της, είτε από τη Σύ­γκλητο του ΑΕΙ ή από τη Συνέλευση του ΤΕΙ.
 2.  Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτρο­πής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 12, παρ. 5, εδ. β του Ν. 1268/1982, εκτός αν ρητά προβλέπε­ται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέ­δρου.
 3. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστά­μενος της Γραμματείας της Επιτροπής ή του Λογαριασμού ή ο αναπληρωτής αυτού.
Άρθρο 6
Γραμματεία
 
 1.  Η Γραμματεία στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, είτε από προσωπικό - επιστημονική ή άλλο του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ, που διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ, ύστερα από πρόταση της Επι­τροπής, είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής και αμείβεται από το κονδύλιο του Λογαριασμού.
 2.  Η Γραμματεία έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες.
α. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπα­νών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκριμέ­νο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περί­πτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτρο­πής, ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό χρημα­τοδότησης.
β. Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή και ειση­γείται για Θέματα της αρμοδιότητάς της.
γ. Μελετά και επεξεργάζεται, με τα μέλη της ή σε συ­νεργασία με άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προ­διαγράφει η Επιτροπή, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτά­σεις για νέες κατευθύνσεις.
δ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφύσεων της Επι­τροπής.
 
Άρθρο 7
Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού
 
 1.  Τα έσοδα του Λογαριασμού που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας με τί­τλο «Ειδικός Λογαριασμός» και αναλαμβάνονται και διατί­θενται με ειδικές εντολές του Προέδρου της Επιτροπής ή εξουσιοδοτούμενου απ' αυτόν μέλους της Επιτροπής.
 2.   Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου που χρηματοδοτείται μέσω του λογαριασμού και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται κατά προτεραιότητα σε κάθε ίδρυμα για την ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού του εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου και για τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με βάση την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματο­δότησης του έργου και στα πλαίσια που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και ο Οδηγός χρηματοδότησης του άρ­θρου 9 της απόφασης αυτής. Τυχόν πλεονάσματα του Λο­γαριασμού μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών, κα­θώς και γενικές επιχορηγήσεις ή έσοδα από τη διαχείριση των πόρων του Ε.Λ., κατανέμεται από την Επιτροπή μετά από έγκριση προϋπολογισμού που υποβάλλει η Επιτροπή προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή τη συνέλευση του ΤΕΙ. O προϋπολογισμός συντάσσεται με τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΕΙ ή του Διοικητικού Συμ­βουλίου του ΤΕΙ.
 3.   Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής σε βάρος του Λογαριασμού και υπέρ δι­καιούχων ενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα από­φαση και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει χωρίς καμμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατά­ξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των πιστώσεων του ιδρύματος και κατά παρέκκλιση των διατά­ξεων για το Δημόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, τις δημόσιες επενδύσεις, την ανάθεση μελετών και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
 4.   Η πραγματοποίηση κάθε δαπάνης απαιτεί εντολή από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου εφόσον η δα­πάνη αυτή ρητά προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έρ­γου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής, ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό χρηματοδότησης.
 5. Ειδικότερα οι διάφορες κατηγορίες δαπανών θα πραγ­ματοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Α. Απασχόληση προσωπικού:
α. Αμοιβή για τα μέλη του προσωπικού του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ που μετέχουν στη εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, εφό­σον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην εγκεκρι­μένη πρόταση για την εκτέλεση του έργου αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 16 του Ν. 2083/93, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμο­γής των, για το προβλεπόμενο ανώτατο όριο συνολικής αμοιβής.
β. Πρόσθετο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε συγκεκριμένου έργου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και δεν είναι μέλος του προσωπικού του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ, προσλαμβάνεται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, την οποία υπογράφει ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Επιτροπής, μετά από εξουσιοδότηση και εντολή της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στη σχετική εγκριτική απόφασή της.
γ. Στις περιπτώσεις προσλήψεως προσωπικού με σύμ­βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή έρ­γου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισμού του έρ­γου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέ­πονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Η οικονομική ενίσχυση για φοιτητές που απασχολού­νται στα πλαίσια ερευνητικών ή άλλων έργων ή υποστηρί­ξεως δραστηριοτήτων έρευνας χωρίς η απασχόλησή τους να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδομαδιαίως μπορεί να ανέλ­θει σε ποσό μέχρι 500.000 δρχ. κατ' έτος με αναπροσαρ­μογή του ποσού κατά τον επίσημο δείκτη ετήσιου πληθω­ρισμού.
Β. Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτε­ρικό:
α. Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, που είναι απα­ραίτητες για την εκτέλεσή του πραγματοποιούνται μέσα στα όρια που έχει εγκρίνει η Επιτροπή και με μοναδικό δι­καιολογητικό την απόφαση της περί εγκρίσεως της προ­τάσεως για εκτέλεση του έργου αυτού χωρίς τη μεσολά­βηση οποιουδήποτε άλλου οργάνου. Στους μετακινούμε­νους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπο­λογισμού του έργου οι δαπάνες ταξιδιού και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα, που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής κάθε χρόνο για όλο το προσωπικό και οι δαπάνες αυτές θα καταβάλλο­νται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλή­λους.
β. Σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτε­ρικό μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ και του οποίου Προϊστάμενος δεν είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυ­νος του έργου απαιτείται επίσης έγκριση του αμέσως προϊσταμένου αυτών.
γ. Οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συ­μπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το επιστη­μονικό προσωπικό των ΑΕΙ καθώς και των ΤΕΙ.
δ. Το συνάλλαγμα που απαιτείται για τις μετακινήσεις των μελών της ομάδας στο εξωτερικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδας και τα υποκαταστήματά της ή όπου δεν υπάρχουν από υποκαταστήματα Εμπορικών Τραπε­ζών ύστερα από ειδική εντολή του προϊσταμένου της Γραμματείας της Επιτροπής ή του Λογαριασμού.
Γ. Προμήθειες - εκτελέσεις εργασιών:
α. Οι προμήθειες αναλώσιμων, ή μη υλικών οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξο­πλισμού και βιβλίων και η εκτέλεση εργασιών οποιουδή­ποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έρ­γων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Επι­τροπής πραγματοποιούνται, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου, με μέριμνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραμματείας και με τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
β. Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 2.000.000 δρχ. η κάθε μία, γίνονται απευθείας χωρίς δια­γωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τι­μών που προσφέρει η αγορά.
γ. Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 2.000.000 δρχ. και πάνω γίνονται με πρόχειρο μειο­δοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περί­πτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.
δ. Τα μη αναλώσιμα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασμού, διατίθενται σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής μετά το πέρας των έργων αυτών και ανάλογα με τις συμβατικές δεσμεύσεις. Τα υλικά αυτά καταγράφονται από τη Γραμ­ματεία σε Βιβλίο Διακίνησης Υλικού.
Δ. Μισθώσεις ακινήτων μεταφορικών μέσων και εξοπλι­σμού,
Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργα­στηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, όπως αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτρο­πής μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:
α. Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μί­σθωμα δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. γίνονται απευ­θείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
β. Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μί­σθωμα υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. γίνονται με πρό­χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.
γ. Οι παραπάνω μισθώσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας της Επιτροπής ή του Λογα­ριασμού, ο οποίος υπογράφει και τα αναγκαία μισθωτήρια συμφωνητικά.
Ε. Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Οι φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις επί των εσόδων και πληρωμών των Ειδικών Λογαριασμών ρυθμίζο­νται με βάση τη γενική νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπ. Οικονομικών. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους κανονισμούς των οργάνων αυ­τών.
 
Άρθρο 8
Οικονομικός Έλεγχος
 
 1.  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Λογαριασμού και ο έλεγχος του ισολογισμού του πραγμα­τοποιείται κάθε χρόνο από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ από πίνακα δέκα ορκωτών ελεγκτών που καταρτί­ζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, μετά από αίτηση της Συγκλήτου ή της Συνέλευ­σης του ΤΕΙ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Λογα­ριασμό.
 2.   Ο έλεγχος των δαπανών θα ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή δελτία παροχής υπη­ρεσιών, τα οποία θα τηρεί η Γραμματεία για κάθε πραγμα­τοποιούμενη δαπάνη, και χωριστά για κάβε εκτελούμενο έργο.
 3.   Το διαχειριστικό έτος του Λογαριασμού συμπίπτει με το οικονομικό έτος: Το πρώτο διαχειριστικό έτος κάθε Λο­γαριασμού αρχίζει την ημέρα σύστασης του κάθε Λογαρια­σμού.
 4.   Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Λογαριασμού υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχεί­ριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Υπουργό Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή στη Συνέλευση του ΤΕΙ και στην Επι­τροπή του Λογαριασμού.
 5.   Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Λογαριασμού. Ο Ειδικός Λο­γαριασμός μπορεί να ελέγχεται οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 393/1994 (ΦΕΚ Α' 219).
 
Άρθρο 9
Οδηγός Χρηματοδότησης
 
 1.  Η Επιτροπή συντάσσει και δημοσιεύει Οδηγό χρημα­τοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολό­γηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτή­των που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού.
 2.   Με τον οδηγό καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων (ανάπτυξη εκπαιδευτι­κής υποδομής, ερευνητικά έργα, έργα επιμόρφωσης κ.λπ,), καθώς και θέματα αμοιβών των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού.
 3.   Ο Οδηγός χρηματοδότησης εγκρίνεται από τη Σύ­γκλητο του ΑΕΙ ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ.
 4.  Ο «Οδηγός χρηματοδότησης» μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται, O Οδηγός και κάθε τροποποίησή του κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυ­ξης και Οικονομικών.
 5.   Μέχρι να δημοσιευθεί ο Οδηγός χρηματοδότησης τα πιο πάνω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής.
 6.   Η Σύγκλητος του ΑΕΙ ή η Συνέλευση του ΤΕΙ με από­φασή της αναθέτει στην Επιτροπή και μεταβιβάζει στο Λο­γαριασμό τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων που έχει αναλά­βει το ίδρυμα και που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
 
Άρθρο 10
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 
 1.   Συνίσταται στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευ­σης (Ι.Τ.Ε.) Ειδικός Λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων έργων που χρηματοδοτούνται από προγράμ­ματα ή για ειδικούς σκοπούς, ο οποίος εφεξής θα αναφέ­ρεται ως «Λογαριασμός».
 2.   Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχεί­ριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητι­κών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται ή παρέχονται από το κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε. ή άλλους ειδικούς επιστήμονες και εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ι.Τ.Ε.
 3.   Πόροι του Λογαριασμού είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 της παρούσας.
 4.   Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογα­ριασμού του Ι.Τ.Ε. είναι: Το επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ) του Ι.Τ.Ε. και η Γραμματεία του Λογαριασμού.
Α. Το Επιστημονικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ι.Τ.Ε. ανα­φέρεται εφεξής ως «Συμβούλιο» και έχει τις εξής αρμοδιό­τητες:
α) Καταρτίζει ανά έτος ή διετία το πλαίσιο της ερευνητι­κής δραστηριότητας του Ι.Τ.Ε που τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.
γ) Με βάση τις προαναφερθείσες διαδικασίες, αξιολο­γεί, επιλέγει και εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από το Λογαριασμό ή αναθέτει μελέ­τες με αμοιβή στο προσωπικό του Ι.Τ.Ε. ή τρίτους.
δ) Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό απο­λογισμό κίνησης του λογαριασμού και παρέχει κάθε ανα­γκαία ενημέρωση προς τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο­λογίας και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδι­κές εκδόσεις.
ε) Συντονίζει τις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξή τους.
ζ) Ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων, αποδέχεται τις κάθε εί­δους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λο­γαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδο­χής και διάθεσής τους.
η) Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας, ορίζει τον Προϊστάμενό της και επο­πτεύει το έργο της.
Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του το Συμ­βούλιο συγκαλείται σε ειδικές συνεδριάσεις, όταν αυτά κρίνεται αναγκαίο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 567/84 «Ρύθμιση θεμάτων εσωτε­ρικής λειτουργίας κ.λπ. του Ι.Τ.Ε». Στις συνεδριάσεις αυ­τές χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών ασκεί ο Προϊστάμενος της γραμματείας του Λογαριασμού.
Η «Γραμματεία» στελεχώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες, είτε από προσωπικό-επιστημονικό ή άλλο του Ι.Τ.Ε που διατίθεται με απόφαση του Ε.Σ του Ι.Τ.Ε, είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση του Συμ­βουλίου και αμείβεται από τα κονδύλια του Λογαρια­σμού.
Η Γραμματεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπα­νών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου κάθε έργου.
β) Εξυπηρετεί γραμματειακά το Συμβούλιο, εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της και επεξεργάζεται τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει το Συμβούλιο.
γ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμ­βουλίου.
Για τη διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης, δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού, τον Οικονομικό έλεγχο καθώς και τη σύνταξη και δημοσίευση του «Οδηγού Χρη­ματοδότησης Ερευνών» εφαρμόζονται ανάλογα οι διατά­ξεις των άρθρων 7, 8 και 9 της παρούσας απόφασης. Όπου στις διατάξεις αυτές γίνεται αναφορά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Σύγκλητο ή συνέλευση και Επιτροπή νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Ι.Τ.Ε, το Ε.Σ του Ι.Τ.Ε, το Συμβούλιο και η Γραμματεία αντίστοιχα.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 22 Αυγούστου 1996
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
 
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ